Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1241) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 10855
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11438
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :10475
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :8.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)