Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10796
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11438
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10475
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :8.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)