Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1241) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 15740
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :16980 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :14220
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :13.2% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5.6%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)