Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 17300
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :17431
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :17120
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)