Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11184
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12461
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10050
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :9.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :19.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 3 ετιας)