Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8772
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9662
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :7650
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :17.7%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :20.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 3 ετιας)