Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1422) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9068
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :9662 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7650
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :17.7% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :20.8%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 5 ετιας)