Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10145
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11524
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8825
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :14.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :23.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 3 ετιας)