Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11995
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12792
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11492
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-1.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :8.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 3 ετιας)