Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1610) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 11822
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12792
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :11375
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :8.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)