Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1610) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 16558
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :17515 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :15800
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :5.8% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5.7%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)