Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1624) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 15544
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :16555 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :14655
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :7.3% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :6.8%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)