Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10249
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11063
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9275
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :12.2%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :16.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 3 ετιας)