Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1657) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8741
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :9360 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7075
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :29.2% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :24.4%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)