Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(806) ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 14 ετίας : 17213
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :18536 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :15555
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :5.3% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :6.4%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 14 ετιας)