Γραφική παράσταση EBET 2021 - 2023 για τη σχολή:
(673) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9.7
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10.45
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8.34
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :20.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 3 ετιας)