Αποτελέσματα Επιλογής Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ 2014 Α

Στο παρακάτω αναρτημένο αρχείο υπάρχουν αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ, για το εαρινό εξάμηνο 2014Α.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2014, στα αντίστοιχα ΙΕΚ για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής. Κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση  στοιχείων τους.  Συμπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν και εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (epitixontes_2014a_anartisi.xls)epitixontes_2014a_anartisi.xls [ ] 93 Kb

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com