Γυμνάσιο 2023-2024

Πρόγραμμα Υπολογισμού Μέσου Όρου βαθμών τετραμήνου Γυμνασίου: ypologismos_bath_gym

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
I. ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94207/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791).
 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94214/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791).

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ & Β’ & Γ’ Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2023-2024

 

άρθρο 4 Νόμου 4692/2020

Άρθρο 4
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α ́ 211) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:
α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α ́) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α ́
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.

 

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β ́) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Β ́
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.
γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ ́) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.»
2. Η περ. Γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και της Ομάδας Β ́ των περ. α ́ και β ́, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β ́ μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ ́ του εδαφίου γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.».

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Για τη Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 74472/Δ2/16-06-2020 Υ.Α. (Β’ 2450).
 Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β΄ 1171).
 Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α. (Β΄ 2732).

 

Στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου  εξετάζονται γραπτώς μόνο τα μαθήματα της Ομάδας Α.

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς