Ενημέρωση για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχ. έτος 2023-2024

sxoleia-2324

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
I. ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94207/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791).
 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94214/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791).
II. ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94196/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 163704/Δ2/14-12-2021 Υ.Α. (Β΄ 6036).
 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94201/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3540), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 163710/Δ2/14-12-2021 Υ.Α. (Β΄ 5984).
III. ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 106689/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 154117/Δ2/29-11-2021 Υ.Α. (Β΄ 5643).
 Η Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων καθορίζεται με την υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α (Β΄ 878), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 93483/Δ2/25-08-2023 Υ.Α (Β΄ 5242)
 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 106696/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 154132/Δ2/29-11-2021 Υ.Α. (Β΄ 5643).
 Η Λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζεται με την υπό στοιχεία 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α (Β΄ 886), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
 Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451).
 Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει το άρθρο 116 του ν.4610/2019 (Α΄70).
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Για τη Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 74472/Δ2/16-06-2020 Υ.Α. (Β’ 2450).
 Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β΄ 1171).
 Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α. (Β΄ 2732).
 Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 105226/Δ2/12-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523).
 Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α. (Β΄ 2462), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019.