Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των
μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου» (Β’ 3791) ως προ τον τίτλο του μαθήματος
«Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» μετονομάζεται σε «Αρχαία Ελληνικά».
Επομένως το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής:

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com