Προγράμματα σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου

: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που
αφορούν στα Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου
Σας γνωστοποιούμε ότι:
 Στο ΦΕΚ Β΄ 3970/17-09-2020 δημοσιεύτηκαν:
 η με αρ. πρωτ. 119530/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και
 η με αρ. πρωτ. 119557/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.
 Στο ΦΕΚ Β΄ 3971/17-09-2020 δημοσιεύτηκαν:
 η με αρ. πρωτ. 119578/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και
 η με αρ. πρωτ. 119511/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο