Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) (κωδ:228)

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) (κωδ:228)

Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα ενός χωροτάκτη-πολεοδόμου τελειόφοιτου του τμήματος Μ.Χ.Π.Π.Α.;

Απάντηση από τον καθηγητή κ. Λαλένη Κωνσταντίνο

Μετά την λήψη του πτυχίου σας, κάνετε εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) μετά από εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. Με την εγγραφή στο ΤΕΕ οι απόφοιτοι εντάσσονται αυτομάτως και στον ασφαλιστικό φορέα (ΤΣΜΕΔΕ), καθώς και στον Κλάδο Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ) του ΤΣΜΕΔΕ που προσφέρει πρόγραμμα συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η εγγραφή σας για την ώρα γίνεται στον επιστημονικό τομέα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, γιατί δεν αναγνωριζόμαστε ακόμα σαν ξεχωριστή ειδικότητα. Πρωτοβουλίες γίνονται πάντως στο ΤΕΕ για την δημιουργία ξεχωριστού επιστημονικού τομέα Πολεοδόμων – Χωροτακτών. Οι δυνατότητες επαγγελματικής ενασχόλησής σας είναι στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα.
Σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσης της σχολής μας [240 (30/8/1994)], οι δραστηριότητες των αποφοίτων του ΤΜΧΠΠΑ μπορούν να είναι:
1.    Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.
2.    Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.
3.    Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών.
4.    Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
5.    Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
6.    Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
7.    Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.
8.    Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες διαχείρισης φυσικών πόρων και     περιβαλλοντικής προστασίας.
9.    Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
10.    Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ενασχόληση των αποφοίτων της Σχολής στον Δημόσιο Τομέα και σε Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί να είναι σε: Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΕΟΤ), Διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), Αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, Μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α.
Σε δημόσια έργα, σύμφωνα με το παραπάνω διάταγμα, οι απόφοιτοι της σχολής μπορεί να είναι εργολήπτες ή μελετητές. Σαν εργολήπτες θα είχαν δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Π.Δ. 240 (30/8/1994)) με πιθανό τομέα κατασκευών τα οικοδομικά έργα. Σαν μελετητές ΓΕΜ (Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών) θα μπορούσαν να έχουν δικαίωμα εκπόνησης στις παρακάτω κατηγορίες μελετών (Ν. 3316/05): Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, Οικονομικές μελέτες, Κοινωνικές μελέτες, Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες, Μελέτες τοπογραφίας, Περιβαλλοντικές μελέτες.
Επίσης, σε ιδιωτικά έργα θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε μελέτες των αντικειμένων που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε: ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, Βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Κατασκευαστικές εταιρείες, Εταιρείες διαχείρισης και επενδύσεων ακινήτων, Επαγγελματικές ενώσεις κ.α..
Από τα παραπάνω, οι κατηγορίες Μελετών που δίνονται στους αποφοίτους του ΤΜΧΠΠΑ προς το παρόν είναι οι Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες (Κατηγορία 1), Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες (Κατηγορία 2), και Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατηγορία 27). Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την άγνοια των ΟΤΑ για την αυτοτελή ύπαρξη του κλάδου των αποφοίτων του ΤΜΧΠΠΑ και των πολλαπλών δυνατοτήτων ενασχόλησής τους, και μη συμπερίληψή τους στα οργανογράμματά τους. Υπάρχουν παραλήψεις και αναντιστοιχίες στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ συνήθως για πλήρωση θέσεων κλάδων ΠΕ Πολεοδόμων ή Περιφερειακής Ανάπτυξης (ζητούνται Αρχιτέκτονες ή Οικονομολόγοι). Εργοληπτικό πτυχίο δεν δίνεται. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει πάντως ικανοποιητική απορρόφηση στα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.
Όπως διαπιστώνεται, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των θεωρητικών δυνατοτήτων απασχόλησης των αποφοίτων του ΤΜΧΠΠΑ, και των δυνατοτήτων απασχόλησης στην σημερινή πραγματικότητα. Κρίνεται όμως ότι είναι ρεαλιστικό να επιχειρηθεί διεύρυνση των σημερινών δυνατοτήτων απασχόλησης όπως φαίνεται παρακάτω: Οι κατηγορίες Μελετών που μπορούν επιπλέον να δίνονται στους αποφοίτους του ΤΜΧΠΠΑ (σύμφωνα με το Π.Δ. 240 (30/8/1994) μπορούν να είναι: Οικονομικές μελέτες (Κατηγορία 3). Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) (Κατηγορία 7). Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες (Κατηγορία 10).
Τα προβλήματα που υπάρχουν για την εγγραφή και στις επιπλέον κατηγορίες στο άμεσο μέλλον είναι: Κανένα πρόβλημα για την (3). Οι κατηγορίες 7 και 10, εκτός των αντικειμένων που διδάσκονται στο τμήμα περιέχουν και αντικείμενα που είναι εκτός των επιστημονικών αντικειμένων του ΤΜΧΠΠΑ: Η (7), εκτός των αναπλάσεων περιέχει και αρχιτεκτονικές μελέτες ειδικών κτιρίων (αρχιτεκτονικό). Η (10), εκτός των κυκλοφοριακών μελετών και των μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού περιέχει και μελέτες οδοποιίας (πολιτικού μηχανικού, τοπογράφου).
Σαν προοπτική επίλυσης μπορεί να θεωρηθεί η ήδη σχεδιαζόμενη από το ΤΕΕ αναδιάρθρωση των κατηγοριών μελετών όπου η κατηγορία 7 θα διαχωριστεί σε 7α, που θα είναι οι αρχιτεκτονικές μελέτες ειδικών κτιρίων κλπ. (αρχιτεκτονικού χαρακτήρα), και 7β, που θα είναι οι μελέτες ανάπλασης (πολεοδομικού χαρακτήρα). Επίσης η κατηγορία 10 θα διαχωριστεί σε 10α, όπου θα περιλαμβάνονται οι συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες, και σε 10β, όπου θα περιλαμβάνονται οι μελέτες οδοποιίας.
Για τα προβλήματα σε σχέση με τους ΟΤΑ, το ΑΣΕΠ κλπ., ήδη δρομολογήθηκαν ενέργειες του Συλλόγου Αποφοίτων και του ΤΜΧΠΠΑ για την ενημέρωση των σχετικών φορέων και την λύση των προβλημάτων.
Για το θέμα της μη λήψης εργοληπτικού πτυχίου από τους αποφοίτους, προϋπόθεση προς την κατεύθυνση λήψης του θα είναι η προσθήκη στο πρόγραμμα μαθημάτων της σχολής ενός νέου μαθήματος σχετικού με οικοδομικές κατασκευές (π.χ. Οικοδομική – καινοτόμες προσεγγίσεις για οικολογικές κατασκευές και την αλληλεπίδρασή τους κλπ.). Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την συμβατότητα του κατασκευαστικού αντικειμένου με την φύση και το επιστημονικό αντικείμενο της σχολής.
Τέλος, για την διεύρυνση των δυνατοτήτων ενασχόλησης των αποφοίτων της σχολής στον Ιδιωτικό Τομέα, γίνονται σκέψεις για την συμμετοχή τους στον τομέα έκδοσης οικοδομικών αδειών (τοπογραφικά, έλεγχος κατά ΓΟΚ κλπ.).

——————-

Δηλαδή οι απόφοιτοι σήμερα  ΔΕΝ μπορούν να  συμμετέχουν  στον τομέα έκδοσης οικοδομικών αδειών (τοπογραφικά, έλεγχος κατά ΓΟΚ κλπ.).

Καλοδήμος Δ.

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουλίου, 2009

Τα σχόλια είναι κλειστά.