Υποβολή αιτήσεων – Μηχανογραφικών Αλλοδαπών

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από 20 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουλίου 2009 όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών – Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια επιτροπή που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, στάση Νερατζιώτισσα, Ισόγειο- Γραφεία 102-103)  και ώρες 9:00 – 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η οποία είναι αποκλειστική και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, να υποβάλλουν οι ίδιοι ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους:

α)  Αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο, η υποβολή του οποίου γίνεται ηλεκτρονικά,

και

β) Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ένταξης τους στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες, όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο οδηγιών