Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό

Last updated on June 19th, 2012 at 12:01 pm

ΕΡ:Ποιός είναι ο κύριος νόμος για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής?
ΑΠ: ΝΟΜΟΣ 3328/2005 – ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005 ( τροποποίηση: Ν3369/2005)
n3328_2005.doc
n3369_2005.pdf
ΕΡ:Αναγνωρίζεται το πτυχίο μου που έκανα στο παράρτημα—- στην Ελλάδα, του πανεπιστημίου——του εξωτερικού;
ΑΠ : Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3328/2005, αρ.4, παρ.β, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πτυχία που προέρχονται από σπουδές ή μέρος σπουδών που έχει πραγματοποιηθεί σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι : “Η σύσταση ανώτατων σχολών από Ιδιώτες απαγορεύεται”.
ΕΡ: Έχω τελειώσει Ιατρική / Οδοντιατρική στην Βουλγαρία/ Ρουμανία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;
ΑΠ:  Η επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αποδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή το Υπουργείο Υγείας.
Το ΔΟΑΤΑΠ αποδίδει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας για όλους τους εγγραφέντες στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πριν από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

ΕΡ:Ποιά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα στην__(χώρα)_στον τομέα της__(κλάδος)_ ;

ΑΠ: http://62.103.84.30/2.php

Πηγη: http://www.doatap.gr/gr/faq.php

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com