Προκήρυξη 450 υποτροφιών

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ‘Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή:
α. των νέων ρυθμίσεων, όσον αφορά την επιλογή των υποψηφίων, που έγιναν με τις παρ. 6,8 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 και
β. του Κανονισμού Υποτροφιών 2012-2013, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ 58992/Β7/28-5-2012 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1798/Β/6-6-2012)
ανακοινώνει
Την προκήρυξη τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων υποτροφιών ως εξής: 51 για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στο εξωτερικό, 105 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο Εξωτερικό και 294 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.
Θα χρηματοδοτηθούν επτά επιστημονικές περιοχές (Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες της Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, ΚοινωνικέςΕπιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Καλλιτεχνικές Σπουδές) ως ακολούθως:
Α) Για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στο εξωτερικό:18 υποψηφιότητες για τις Θετικές Επιστήμες, 6 για τις Επιστήμες Μηχανικού, 7 για τις Επιστήμες Ζωής, 5 για τις Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, 8 για τις Κοινωνικές Επιστήμες, 4 για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 3 για τις καλλιτεχνικές Σπουδές.
Β) Για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μαστερ) στο εξωτερικό: οι 15 καλύτερες υποψηφιότητες ανά επιστημονική περιοχή και
Γ) Για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα: οι 42 καλύτερες υποψηφιότητες ανά επιστημονική περιοχή.
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης, οι όροι της υποτροφίας, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που είναι  αναρτημένο εδώ .
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 346 και στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου, 11742, Αθήνα)