ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για την εισαγωγή  αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210/8-10-2008  τ. Α΄) με τις εξής επισημάνσεις:
α) Για τους αθλητές  που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, σύμφωνα με την παράγρ. 12α του άρθρου 18 του παραπάνω νόμου (μεταβατική διάταξη), παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 34 του Ν. 2725/99 για 2 ακαδημαϊκά έτη (δηλ. 2009-2010 και 2010-2011). Ειδικά  οι αθλητές που έχουν διάκριση μέχρι και 7-10-2008 και είναι ανήλικοι, μπορούν να ζητήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση εντός 2 ετών από την ενηλικίωσή τους.Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της παρούσας εγκυκλίου.
β) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2009) ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 34 του Ν.2725/99. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της παρούσας εγκυκλίου:

egykliosathliton2009.doc

Ν. 3708/2008(ΦΕΚ 210Α/2008)

fek_210a_2008.pdf

Βάσεις Εισακτέων Αθλητών σε ΑΕΙ – ΤΕΙ 2008:

vaseis_athl_2008.zip