επαγγελματικά δικαιώματα

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα Α’ και  Β’ ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΤΕΛ και ΕΠΛ μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΕΕΚ  http://www.oeek.gr (Επιλογή: Επαγγελματικά Δικαιώματα και Ισοτιμίες).

Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ

http://www.ypepth.gr/el_ec_category1112.htm

Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων είναι αρμόδιο για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τριετούς τουλάχιστον διάρκειας) που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες: Ισλανδία, Λιχνενστάιν και Νορβηγία.

Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος, οι υπηρετούντες στο Τμήμα εισηγούνται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ) επί της υποθέσεως. Το ΣΑΕΙ έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος επεξεργάζονται και τηρούνται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή της οδηγίας 89/48 στην Ελλάδα.
Η Οδηγία 89/48

Η οδηγία 89/48 ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 165/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 385/2002.

Η οδηγία αυτή αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών: Ισλανδίας, Λιχνενστάιν και Νορβηγίας, που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Στην Ελλάδα την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000 έχει το Συμβούλιο Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ)

Οδηγίες προς τους αιτούντες για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας (.doc)

Νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Πληροφορίες για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Ανδ.Παπανδρέου 37, 10 185 Μαρούσι
τηλ: (+30) 210 – 34.43.167-169-175 και 210-34.42.483-486-487
fax: (+30) -210 – 34.43.158
E-mail: rpq@ypepth.gr<