«Καμπανάκι» Ε.Ε για επαγγελματικά προσόντα μηχανικών

Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, αποφάσισε να στείλει η Κομισιόν, ζητώντας πληροφορίες για τα μέτρα που έλαβε η χώρα, προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 23ης Οκτωβρίου 2008, στο θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών.

Από παλιότερη διαμαρτυρία μηχανικών του Δημοσίου Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις, που έχει βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, έχοντας αρνηθεί να αναγνωρίσει τα διπλώματα, και ειδικότερα των μηχανικών, που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, στο πλαίσιο συμφωνίας δικαιόχρησης.

Η Ελλάδα παραβίασε, επίσης, τις υποχρεώσεις της βάσει της ιδίας οδηγίας, επιβάλλοντας αντισταθμιστικά μέτρα σε περισσότερες περιπτώσεις από τις επιτρεπόμενες, και εξετάζοντας το επίπεδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, που χορήγησε το δίπλωμα.

Τέλος, η Ελλάδα παραβίασε τις διατάξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ μη επιτρέποντας στον δημόσιο τομέα τη μετάταξη σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας ατόμων που διορίστηκαν με βαθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν διοριστεί αν τα διπλώματά τους είχαν αναγνωριστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

Σημειώνεται ότι στο μεταξύ η οδηγία 89/48/ΕΟΚ αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2007 και εδραιώνει το νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση αυτού του θέματος, βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ την οποία και διαδέχεται.

enet.gr

Τελαυταία τροποποίηση 17 Ιουνίου, 2009 | 1η Δημοσίευση: 15 Απριλίου, 2009