Συμπληρωματικοί εισακτέοι σε σχολές , υποψηφίων ΕΠΑΛ , που δεν ολοκλήρωσαν την οριστικοποίηση του µηχανογραφικού τους

Κυρώνουµε τους συµπληρωµατικούς συνοδευτικούς πίνακες οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσµάτων επιλογής που συγκροτήθηκε µε την µε αριθ. Φ.151/67892/Β6/15.6.2012 Υπουργική Απόφαση και περιλαµβάνουν τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Οµάδα Α΄) οι οποίοι εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 σε Σχολές ή Τµήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιπλέον του αριθµού εισακτέων που ορίστηκε µε βάση την αριθµ. Φ.253.1/54697/Β6/15-5-2012 (ΦΕΚ 1653/ τ. Β΄/2012) Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεών τους µε τις οποίες ζητήθηκε η ολοκλήρωση της οριστικοποίησης του µηχανογραφικού τους δελτίου που είχαν αποθηκεύσει στο ηλεκτρονικό µηχανογραφικό σύστηµα εντός της προθεσµίας υποβολής δηλαδή µέχρι 5-7-2012 και το οποίο θεωρήθηκε ότι είχε οριστικοποιηθεί ενώ στην πράξη δεν είχε ολοκληρωθεί και οι οποίοι συγκέντρωσαν βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη από τον τελευταίο εισαχθέντα αντίστοιχης κατηγορίας στη συγκεκριµένη σχολή σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που κυρώθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. Φ.151/96741/Β6/27-8-2012 Υπουργική Απόφαση ως κάτοχοι απολυτηρίου ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Οµάδα Α΄) µε βάση τη βαθµολογία που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2012.

η υπουργική απόφαση εδώ