Ξεναγοί μέσα σε δέκα ημέρες!

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 11 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Σε δεκά ημερες από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση, θα μπορεί να ασκεί κάποιος το επάγγελμα του ξεναγού, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του επαγγέλματος που νομοθετήθηκε πρόσφατα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Με πρόσθετη ρύθμιση που περιελήφθη σε χτεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ακόμα κι αν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν γνωστοποιήσουν εντός 10 ημερών στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, «τόσο η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων όσο και το δελτίο ταυτότητας του ξεναγού, θα χορηγούνται αυτόματα»!Σύμφωνα με τον νόμο, δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ξεναγού θα έχουν οι έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που είναι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) ή σχετικού τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Επίσης, ως ξεναγοί θα μπορούν να εργάζονται αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής, απόφοιτοι της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ, καθώς και απόφοιτοι ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών.
Ωστόσο, στη χτεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιελήφθη και νέα ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι τα ταχύρρυθμα προγράμματα θα έχουν διάρκεια έως δύο μήνες, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους θα καθοριστεί από κοινού από τα υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας (όχι μόνο από το Τουρισμού, όπως προβλεπόταν αρχικά). Επίσης, προσδιορίζεται ότι η εκπαίδευση θα αφορά έλληνες υπηκόους ή υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, αποφοίτους τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας της Αρχαιολογίας ελληνικών πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού με την ειδικότητα του ξεναγού.

ΤΑ ΝΕΑ
views:[post_view]

Σχολιάστε

three + one =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here