Σπουδές στην Ολλανδία

Τα δίδκατρα για σπουδές στην Ολλανδία

Γενικές πληροφορίες για τα δίδακτρα  εδώ

υπολογίστε  ακριβώς τα δίδακτρα εδώ

τα δίδακτρα είναι συνήθως για Bachelor 1771 ευρώ

Οι σχολές για το Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ εδώ

Οι σχολές για το Πανεπιστήμιο του Delft εδώ

Ολα τα ΑΕΙ εδώ

http://www.studyinholland.nl/

http://www.studyfinder.nl/

http://www.internationalstudy.nl/

University guide με Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά στην Ολλανδία:
http://www.unibook.gr/studies-holland.html

Γενικές πληροφορίες εδώ

Το άρθρο αυτό το έγραψα με αφορμή τα ενθουσιώδη σχόλια συγγενικού μου προσώπου που εργάζεται σε ερευνητικό κέντρο [http://www.cwi.nl/ ] μέσα στο Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ.

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

6 + ten =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com