Προτεινόμενες αλλαγές για το νέο Λύκειο

πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αλλαγές  που προτείνονται για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Το νέο Λύκειο προτείνεται να αρχίζει να εφαρμόζεται για τους μαθητές που σήμερα [2012-13] είναι στην Γ Γυμνασίου. Η πλήρης εφαρμογή του νέου τρόπου εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προτείνεται να ισχύσει από το σχολικό έτος 2015-16 και θα αφορά τους μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2012/13 φοιτούν στη Γ Γυμνασίου. Σε γενικές γραμμές το προτεινόμενο νέο Λύκειο είναι ίδιο με εκείνο που είχε προταθεί και από  την πρώην Υπουργό Παιδείας Κα Άννα Διαμαντοπούλου. Οι προτεινόμενες αλλαγές για το νέο Λύκειο είναι σε σχέδιο νόμου που υπογράφεται από 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. (για να δείτε τη σχετική πρόταση πατήστε εδώ )

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com