ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ ) ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σχετ. : 1. Η με αριθ. Φ.251/21823/Β6/15-2-2013 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ)
2. Η με αριθ. Φ.151/21820/Β6/15-2-2013 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ)

Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2013-2014 με την κατηγορία των αθλητών κάνοντας χρήση μιας εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τΑ’/31-1-2013), πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο που ανήκουν μέχρι  5 Μαρτίου 2013 όπως έχει ορισθεί με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους μας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν.4115/2013 μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή με την ειδική κατηγορία των αθλητών, είναι ο υποψήφιος να κατέχει τίτλο σπουδών που να του επιτρέπει να συμμετέχει στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ειδικότερα, βάσει της παρ.13, άρθρο 1, του Ν.2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1, άρθρο 1 του Ν.2909/2001 οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης όσον αφορά στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομάδας Β,’ ενώ αντίστοιχα Βεβαίωση συμμετοχής όπου θα αναγράφεται η βαθμολογία των 4 μαθημάτων όσον αφορά στα ΕΠΑΛ  Ομάδας Α’.
Διευκρινίζεται ότι, οι αθλητές απόφοιτοι Εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου κρίνονται για την εισαγωγή τους:
α) με βεβαίωση πρόσβασης του αντίστοιχου Εσπερινού Λυκείου όπου κρίνονται για εισαγωγή σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
β) με βεβαίωση πρόσβασης ημερησίου Γενικού Λυκείου, μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις όπου κρίνονται για εισαγωγή σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους βάσει του ποσοστού πριμοδότησης  που αντιστοιχεί στη διάκρισή τους.
Σημειώνεται ότι, απόφοιτοι που δεν κατέχουν τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις, ομοίως θα πρέπει προκειμένου να τις αποκτήσουν, να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες Πανελλήνιες Εξετάσεις υποβάλλοντας σχετική αίτηση δήλωση μέχρι τις 5 Μαρτίου 2013.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι αθλητές που θα κάνουν χρήση παλιότερης βαθμολογίας τους στις Πανελλήνιες  Εξετάσεις  (10%) θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης έτους 2011 ή 2012.
Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος που αφορά την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδ. έτος 2013-2014.