Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Μια παρουσίαση για την ΑΣΠΑΙΤΕ πρίν το σχέδιο ΑΘΗΝΑ εδώ.
Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ οι σχολές της ΑΣΠΑΙΤΕ μειώνονται απο 5 σε 3:
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχ/κων
Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής.

Στην ΑΣΠΑΙΤΕ μπορείτε να εισαχθείτε και σαν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι θέσεις είναι λίγες .
Τα κριτήρια είναι:
1. Βαθμός Βασικού Πτυχίου
Ο υποψήφιος μοριοδοτείται με βάση τις μονάδες που προκύπτουν από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο του πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,5 (π.χ. ο βαθμός πτυχίου: 6,90 Χ 1, 5 = μόρια: 10.35).
2. Αναγνωρισμένοι Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών
1) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, μόρια δέκα (10).
2) Διδακτορικό δίπλωμα, μόρια είκοσι (20).
Αξιολογείται / μοριοδοτείται μόνο ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος.
3. Ξένες Γλώσσες
Αξιολογείται / μοριοδοτείται η γνώση μέχρι δύο (2) ξένων γλωσσών και ο υποψήφιος λαμβάνει
> έξι (6) μονάδες για την άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας.
> πέντε (5) μονάδες για την πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας
> τέσσερις (4) μονάδες για τη καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας.
Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι 12 μόρια.
4. Γνώση Xειρισμού Η/Υ
Αξιολογείται / μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες η γνώση χειρισμού των Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Καλοδήμος Δ.