Εχουμε τους περισσότερους μηχανικούς στην Ευρώπη…

Νοέμβριος 12th, 2008 από kalodimos

«Οι ενεργοί διπλωματούχοι μηχανικοί στην Ελλάδα είναι 102.018 σε πληθυσμό 11.120.000, δηλαδή 0,89%. Στην Ιταλία, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,33%, στην Ισπανία 0,15%. Αντίθετα, οι τεχνολόγοι μηχανικοί (από ΚΑΤΕΕ, ΚΑΤΕ, ΤΕΙ ) είναι μόλις 27.000». kathimerini 12-11-08

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com