Κενές περίπου οι μισές θέσεις στα ΤΕΙ

Κενές θέσεις στα ΤΕΙ

Περίπου οι μισές από τις 2.366 θέσεις στα ΤΕΙ τις οποίες θα διεκδικήσουν φέτος οι απόφοιτοι του Β΄ Κύκλου ΤΕΕ αναμένεται να μείνουν κενές. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν το όριο της βάσης (1.200 στα 2.400 μόρια) για να έχουν δικαίωμα εισαγωγής. Ο αριθμός των υποψηφίων από τα ΤΕΕ φθίνει, αφού τα ΤΕΕ αντικαταστάθηκαν από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Φέτος εξετάστηκαν 2.445 υποψήφιοι ΤΕΕ, ενώ πέρυσι 14.014.

Ειδικότερα, από τους 2.445 υποψηφίους σχεδόν οι μισοί πέρασαν τη βάση στα Μαθηματικά (52,26%) και στα Νέα (49,67%). Επίσης, στο μάθημα ειδικότητας το 49% βαθμολογήθηκε πάνω από 10, έναντι 31% το 2008. Οι περισσότεροι εξετάστηκαν στα Στοιχεία Νοσολογίας – Πρόληψη (484 εξετάστηκαν, οι 312 έγραψαν πάνω από τη βάση) και στα Στοιχεία Μηχανών (251 – 143 αντίστοιχα). Ετσι, η φετινή αύξηση των υποψηφίων πάνω από τη βάση στα ειδικά μαθήματα αλλά και των αριστούχων θα οδηγήσει σε άνοδο των βάσεων της κατηγορίας των ΤΕΕ για τα ΤΕΙ.

Οι καταστάσεις με τους βαθμούς θα παραδοθούν σήμερα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για να τις προωθήσουν στα ΤΕΕ – ΕΠΑΛ. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τη βαθμολογία τους και από το Διαδίκτυο (στη διεύθυνση www. ypepth. gr) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά των ονομαστικών τους στοιχείων (επώνυμο – όνομα – πατρώνυμο – μητρώνυμο) με κεφαλαία.

kathimerini

Leave a Comment

20 + 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here