Ειδικότητες των ΕΠΑΣ

Στο έγγραφο του ΥΠΕΘ με Αρ. Πρωτ. 56645/Γ2/ 01-06-07 αναφέρεται:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου  18 παρ. 1, περίπτωση α’  του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄),
2.Τη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που περιλαμβάνεται στην αριθμ.12/04-05-2006  Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου,
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

1.Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
2.Εργαλειομηχανών CNC
3.Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
4.Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5.Αμαξωμάτων
6.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
7.Κτιριακών Έργων
8.Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
9.Αργυροχρυσοχοϊας
10.Επιπλοποιίας
11.Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
12.Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
13.Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
14.Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου
15.Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
16.Αγροτικών Μηχανημάτων
17.Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας
18.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονική Τοπίου
19.Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
20.Δενδροκομίας
21.Ζωοτεχνίας
22.Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
23.Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
24.Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
25.Βοηθών Φυσιοθεραπευτών
26.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
27.Βοηθών Φαρμακείων
28.Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
29.Αισθητικής Τέχνης
30.Κομμωτικής Τέχνης
31.Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών
32.Μαγειρικής Τέχνης
33.Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες:Αθ. Μαράντου
Τηλ.: 210 3442478
Fax:  210 3442423
e-mail: tee@ypepth.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.ypepth.gr/tee.html

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com