Κριτήρια επιλογής Μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Αριθμ. 24808/Δ5.26 (3)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40058/2007 απόφασης Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας «Κριτήρια επιλογής Μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» ΦΕΚ 1900Β/2013.

…………
αποφασίζουμε:
Την συμπλήρωση και τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 40058/18−06−2007 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 1029/Β/22−06−2007), ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1 − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ως έχει.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ως έχει.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ως έχει.
ΑΡΘΡΟ 4 − ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, παράγραφοι Α, Β, Γ, Δ, Ε, ως έχουν. Μετά την Ε παράγραφο, προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής:
ΣΤ. Όσοι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Εκπαιδευτικών Μονάδων Μαθητείας, θα κατατάσσονται, με σειρά μορίων, σε δεύτερο πίνακα και θα εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ, αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι στον πρώτο πίνακα εισακτέων, κατ’ απόλυτη σειρά μορίων.