3813 σχόλια στη διαβούλευση για το “Νέο Λύκειο”

147 Σχόλια Άρθρο 01: Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου
1.258 Σχόλια Άρθρο 02: Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
65 Σχόλια Άρθρο 03: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
367 Σχόλια Άρθρο 04: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
80 Σχόλια Άρθρο 05: Έννοια και Ίδρυση
16 Σχόλια Άρθρο 06: Σκοπός
137 Σχόλια Άρθρο 07: Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
641 Σχόλια Άρθρο 08: Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες
243 Σχόλια Άρθρο 09: Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
37 Σχόλια Άρθρο 10: Αναλυτικά προγράμματα σπουδών
14 Σχόλια Άρθρο 11: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
22 Σχόλια Άρθρο 12: Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα
39 Σχόλια Άρθρο 13: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
10 Σχόλια Άρθρο 14: Ειδικά θέματα Μαθητείας
3 Σχόλια Άρθρο 15: Υποτροφίες
13 Σχόλια Άρθρο 16: Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
42 Σχόλια Άρθρο 17: Φορείς Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
5 Σχόλια Άρθρο 18: Επαγγελματικά Περιγράμματα και Προγράμματα Σπουδών
27 Σχόλια Άρθρο 19: Τίτλοι Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα
28 Σχόλια Άρθρο 20: Έννοια
61 Σχόλια Άρθρο 21: Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.
16 Σχόλια Άρθρο 22: Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΚ
4 Σχόλια Άρθρο 23: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών
17 Σχόλια Άρθρο 24: Έννοια και Ίδρυση
66 Σχόλια Άρθρο 25: Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
55 Σχόλια Άρθρο 26: Διοίκηση Δημοσίων Φορέων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.
77 Σχόλια Άρθρο 27: Θέματα Ειδικής Αγωγής
1 Σχόλιο Άρθρο 28: Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
63 Σχόλια Άρθρο 29: Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Π.ΑΙΤ.Ε.)
1 Σχόλιο Άρθρο 30: Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
8 Σχόλια Άρθρο 31: Απασχολούμενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Κολλέγια
2 Σχόλια Άρθρο 32: Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
2 Σχόλια Άρθρο 33: Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
36 Σχόλια Άρθρο 34: Μετεγγραφές
9 Σχόλια Άρθρο 35: Θέματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
15 Σχόλια Άρθρο 36: Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις
88 Σχόλια Άρθρο 37: Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
8 Σχόλια Άρθρο 38: Θέματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Συστήματος Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
90 Σχόλια Άρθρο 39:Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η διαβούλευση έληξε 20/8/2013 και ώρα 11:59 π.μ
Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων αναφέρεται στη προτεινόμενη κατάργηση του  μαθήματος Προγραμματισμού από την Γ Λυκείου.
Όλα τα σχόλια εδώ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1687

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

nineteen + four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com