Τι γίνεται όταν διακόπτεται η φοίτηση Δόκιμων αστυφυλάκων λόγω προβλημάτων υγείας

Δόκιμοι αστυφύλακες των οποίων διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας, που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, μπορεί, εφόσον κριθούν ικανοί για υπηρεσία γραφείου με βάση το γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 13 3/2002, να διατηρούν
την ιδιότητα του δοκίμου και ονομάζονται αστυφύλακες μετατασσόμενοι στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008) κατά το χρόνο που αποκτούν το βαθμό αυτό οι δόκιμοι της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία. Μέχρι την ονομασία τους σε αστυφύλακες, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες για τους δόκιμους αστυφύλακες άδειες, πλην αυτής της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 και
τίθενται στη διάθεση είτε της Σχολής, όπου υπάγονται διοικητικά, είτε οποιασδήποτε υπηρεσίας του Σώματος
με διαταγή του Προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήσεως τους
και εκτελούν γραφική υπηρεσία. Οι αστυφύλακες της παρούσας παραγράφου δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα, εντάσσονται τελευταίοι στην αρχαιότητα και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δοκίμου στην ίδια εκπαιδευτική σειρά στην κατάσταση αυτή, εφαρμόζεται αναλογικά.

https://sep4u.gr/fek/fek_2013_178b.pdf