Τι αλλάζει στην εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10%

Στο Νόμο 4264/2014  στο Άρθρο 52 αναφέρεται:

Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10%
1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στην παράγραφο 33 αυτού, στο πρώτο εδάφιο µετά τη φράση «οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τµήµα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» διαγράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση «των Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και µετά τη φράση «µε βάση τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα» προστίθεται η φράση «των ηµερήσιων Λυκείων» ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, µετά τη φράση «που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα», προστίθεται η φράση «των ηµερήσιων Λυκείων».
Στην ίδια παράγραφο, µετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!