Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (κωδ:230)

Last updated on July 4th, 2011 at 12:20 pm

http://www.dpem.tuc.gr/

Επαγγελματικά δικαιώματα

Η εγκύκλιος Φ/6.6/Οικ.23468/1018 του Υπουργίου Ανάπτυξης σχετική με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η διευκρίνηση.

EGYKLIOS_YPAN_22-10-2008

DIEYKRINISTIKH_EGKYKLIOU_03-12-08

http://www.mpd.gr/dikaiomata.html

Στο site της Σχολής αναφέρεται:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ο οποίος ορίζεται ως “Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης” έχει ως κύρια δραστηριότητα του την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση – διαχείρηση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
2. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση). Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης καλύπτει ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνία και παραγωγή δημιουργούν.
3. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
β. Έρευνα σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και οχεδιαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. Ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος “ανθρώπινο δυναμικό”.
ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα δημοσιές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και οργανισμοί και βιομηχανικές μονάδες.
στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων.
ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
η. Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
θ. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.
ι. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
ια. Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.
4. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει την δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.

Οδηγός Σπουδών 2009 – 2010

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

© 2009 – 2011, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!