Μονογραφίες Αποφοίτων

Μονογραφίες Αποφοίτων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.

Το υλικό αυτό εκπονήθηκε στα πλαίσια της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», κωδικός ΟΠΣ 299911, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Γ. Ρήγα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με σκοπό να βοηθήσει τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ. να σταδιοδρομήσουν μετά τις σπουδές τους.

Τις μονογραφίες επιμελήθηκε η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Δρ. Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικης του ΔΠΘ σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΠΘ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των πληροφοριακών δεδομένων και της συγγραφής του υλικού έγινε συνένωση Τμημάτων του ΔΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΘΗΝΑ. Έτσι, τα Τμήματα του ΔΠΘ για τα οποία συντάχθηκε το προφίλ των αποφοίτων τους είναι πλέον 18, τα εξής:

πηγή