87 κρίσιµα επαγγέλµατα

Κρίσιµα Επαγγέλµατα
Ο Μηχανισµός Διάγνωσης που ανέπτυξε ο ΣΕΒ τεκµηρίωσε ότι από σήµερα έως το 2020
αναδεικνύονται 87 κρίσιµα επαγγέλµατα που σε όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων συνδέονται µε την ανταγωνιστική εξέλιξη 8 σηµαντικών επιχειρηµατικών τοµέων
της ελληνικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα:
Τοµέας της Ενέργειας
1. Ενεργειακός Μελετητής
2. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
3. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας
4. Τεχνικός Αυτοµατισµών
5. Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
6. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε θέµατα Αυτοµατισµών
7. Σύµβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων
8. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε θέµατα Προστασίας Περιβάλλοντος
9. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε θέµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας
10. Εξειδικευµένο Στέλεχος στο Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό & Κτιριακές Εφαρµογές
11. Εξειδικευµένο Στέλεχος σε Συστήµατα – ?ίκτυα Aερίων
12. Τεχνικός Αιολικών Συστηµάτων.

Τοµέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer] 2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισµικού ή Προγραµµατιστής [Software Engineer (Developer)] 3. Αναλυτής Συστηµάτων/ Σχεδιαστής Δικτύων [Systems Analyst/ Network Planner] 4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και ?ιαδικασιών [Business Analyst] 5. Υπεύθυνος Διαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master] 6. Μηχανικός Δικτύων [Network Engineer] 7. Σχεδιαστής Ενοποιηµένων Συστηµάτων [Enterprise and Systems Architect] 8. Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων [Development and Network
Engineering Management] 9. Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστηµάτων/ Δικτύων [Quality Assurance
Manager] 10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων/ Δικτύων [ICT Security
Manager] 11. Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer] 12. Ειδικός Εφαρµογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισµικού και στην Eγκατάσταση
Υλικού [Test Specialist] 13. Yπεύθυνος Σχεδιασµού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services
Manager] 14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager] 15. Διαχειριστής Βάσεων Δεδοµένων και Κέντρων Δεδοµένων [Database & Data Center
Administrator] 16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήµατος/ Λειτουργίας Δικτύου [Business
Information/Network Manager]

Τοµέας των Τροφίµων

1. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίµων
2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίµων
3. Επιστηµονικός Σύµβουλος Εταιρειών Τροφίµων
4. Επιστήµονας R&D
5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας
6. Υπεύθυνος Νοµοθεσίας και Επικοινωνίας
7. Υπεύθυνος Προµηθειών Α’ Υλών
8. Εξειδικευµένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίµων
9. Μηχανικός Υποδοµών & Συντήρησης.
Τοµέας ?οµικών Προϊόντων
1. Εξειδικευµένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ανακύκλωσης ?οµικών
Προϊόντων
2. Εξειδικευµένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας Δοµικών Προϊόντων
3. Μηχανικός Κατασκευών µε έµφαση στη Διαχείριση Ενέργειας
4. Εξειδικευµένο Στέλεχος Παραγωγής Δοµικών Προϊόντων
5. Στέλεχος Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονοµικών ?οµικών Προϊόντων
(Green Marketing).
6. Αρχιτέκτονας Βιοκλιµατικής Δόµησης
7. Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης ?οµικών Προϊόντων
8. Εξειδικευµένο Στέλεχος Οικονοµίας ?οµικών Προϊόντων

Τοµέας του Περιβάλλοντος

1. Ειδικός Αντιρρύπανσης
2. Εξειδικευµένο Στέλεχος ?ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Ειδικών Αποβλήτων
(βιοµηχανικά κτλ)
3. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υδάτινων Αποδεκτών και Ποιότητας Πόσιµου Νερού
4. Σύµβουλος Βιοµηχανικής Συµβίωσης σε θέµατα Περιβάλλοντος
5. Οικονοµολόγος του Περιβάλλοντος
6. Ειδικός στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Πιστοποίηση
7. Επαγγέλµατα Εφαρµογών στον Τοµέα του Περιβάλλοντος
8. Νοµικός Περιβαλλοντικών Θεµάτων
Τοµέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
1. Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager)
2. Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager)
3. Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager)
4. Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator)
5. Υπεύθυνος Διανοµής (Distribution Manager)
6. Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager)
7. Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager)
8. Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer)
9. Υπεύθυνος Σχεδιασµού Ζήτησης (Demand Planner)
10. Υπεύθυνος Αγορών/Προµηθειών (Purchasing / Procurement Manager)
11. Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator)
12. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Manager).

Τοµέας του Μετάλλου

1. Εξειδικευµένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ανακύκλωσης Προϊόντων
Μετάλλου
2. Μηχανικός Εκµετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων
3. Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών
4. Τεχνίτης Κατασκευών Αλουµινίου
5. Γοµωτής
6. Χειριστής Μηχανηµάτων Έργου
7. Εφαρµοστής, Τεχνίτης – Εφαρµοστής Μηχανηµάτων
8. Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός – Ειδικός Αυτοµατισµών
9. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
10. Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων – Ηλεκτροσυγκολλητής – Οξυγονοκολλητής
11. Χειριστής Εργαλειοµηχανών Κοπής/Μορφοποίησης Μετάλλων.

Τοµέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

1. Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager)
2. Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager)
3. Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager)
4. Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator)
5. Υπεύθυνος Διανοµής (Distribution Manager)
6. Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager)
7. Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager)
8. Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer)
9. Υπεύθυνος Σχεδιασµού Ζήτησης (Demand Planner)
10. Υπεύθυνος Αγορών/Προµηθειών (Purchasing / Procurement Manager)
11. Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator)
12. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Manager).

Τοµέας του Μετάλλου

1. Εξειδικευµένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ανακύκλωσης Προϊόντων
Μετάλλου
2. Μηχανικός Εκµετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων
3. Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών
4. Τεχνίτης Κατασκευών Αλουµινίου
5. Γοµωτής
6. Χειριστής Μηχανηµάτων Έργου
7. Εφαρµοστής, Τεχνίτης – Εφαρµοστής Μηχανηµάτων
8. Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός – Ειδικός Αυτοµατισµών
9. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
10. Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων – Ηλεκτροσυγκολλητής – Οξυγονοκολλητής
11. Χειριστής Εργαλειοµηχανών Κοπής/Μορφοποίησης Μετάλλων.

  • Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα για το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες.
  • Διαβάστε εδώ την ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου.
  • Διαβάστε εδώ τα συμπεράσματα, όπως προέκυψαν από τις εργασίες του FORUM και ανακοινώθηκαν δημόσια στην Ολομέλεια

 

πηγή: ΣΕΒ

© 2013 – 2018, Καλοδήμος Δ.. All rights reserved.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!