Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα) [325]

[325][ΑΕΙ][2,3] Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα)

Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας είναι παραγωγικό γεωπονικό τμήμα και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας είναι κατ’αρχήν αυτές του Γεωπόνου. Ο Γεωπόνος εντάσσεται στην κατηγορία των Γεωτεχνικών.
Το επάγγελμα του Γεωτεχνικού ορίζεται στον Νόμο 1474/1984 και κατοχυρώνεται με το άρθρο 21 του Νόμου 2040/1992. Στο Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του
Γεωτεχνικού και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Β αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες και την υποχρεωτική απασχόληση των Γεωπόνων. Επιπλέον, το ευρύτερο βιολογικό υπόβαθρο και η επαφή του με τις τρέχουσες βιολογικές τεχνολογίες, επιτρέπουν στον απόφοιτο του τμήματος να ασχοληθεί με την εργαστηριακή έρευνα στα τρέχοντα θέματα που αφορούν στα παραγωγικά γεωπονικά συστήματα καθώς και σε εταιρείες υποστήριξης βιοτεχνολογικών εργαστηρίων και προώθησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος εντάσσεται η
αφομοίωση των καινοτομικών βιολογικών εργαλείων και εφαρμογών και η ένταξή τους στην γεωπονική πράξη προς όφελος της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο ο οποίος στοχεύει στην αξιοποίηση της εντυπωσιακής προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στις Βιολογικές και συναφείς επιστήμες, με σκοπό την ανάπτυξη νέων και προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεισφορά της Βιοτεχνολογίας είναι σημαντική στους τομείς υγείας, βιομηχανίας, διατροφής, πρωτογενούς παραγωγής, ενέργειας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας, με τεράστιες επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις εφαρμογές της.

Ως συνέπεια των νέων δεδομένων και τάσεων, το Τμήμα Βιοτεχνολογίας στοχεύει να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στους ανωτέρω τομείς και να μυήσει τους φοιτητές του στους πλέον εξελιγμένους κλάδους γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Βιοτεχνολογία. Σκοπός του Τμήματος είναι να διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο βιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, παρέχοντας στους αποφοίτους του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη τους.

Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και προάγουν τομείς της επιστήμης που αφορούν στη γενετική και τις εφαρμογές της, στη μοριακή βιολογία και τα κυκλώματα γονιδίων στη βιολογία βιοσυστημάτων, στην εξέλιξη και τη γενετική τροποποίηση για την κατανόηση της λειτουργίας και ανάπτυξης των οργανισμών, στη λειτουργική γονιδιωματική, τη δημιουργία και ανάλυση διαγονιδιακών οργανισμών (ΓΤΟ), στη διαχείριση του γενετικού υλικού της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, στις ομικές τεχνολογίες, τη συνθετική βιολογία και την κυτταρική μηχανική, στις βιοδιεργασίες και την ενζυμομηχανική, στη μελέτη ενζύμων και πρωτεϊνών και τις εφαρμογές τους στις βιοεπιστήμες και τη βιομηχανία, στη βιοενέργεια μέσω χρησιμοποίησης ‘πράσινων οργανισμών’, στη βιοφυσική και τη βιοπληροφορική για την κατανόηση της δομής και λειτουργίας των βιομορίων και βιοσυστημάτων, στη νανοτεχνολογία, τους βιοαισθητήρες, τα μικροηλεκτρονικά συστήματα και τις μοριακές τεχνικές ως μεθόδους ανάλυσης και διάγνωσης, στην επανορθωτική ιατρική μέσω βλαστοκυττάρων, στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία και την παραγωγή βιοπροϊόντων από ‘κυτταρικά εργοστάσια’.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοτεχνολογίας μπορούν να στελεχώσουν φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εργαστήρια έρευνας, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου σε εταιρείες πρωτογενούς παραγωγής και βιοπροϊόντων, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, σε νοσοκομεία και μικροβιολογικά εργαστήρια. Επίσης μπορούν να στελεχώσουν εταιρείες εμπορίας προϊόντων βιοεπιστημών, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ως και οργανισμούς και ελεγκτικές αρχές στην ημεδαπή και αλλοδαπή που εποπτεύουν διεργασίες και προϊόντα βιολογικής προέλευσης.

Κατάλογος Μαθημάτων

Α. Μαθήματα τα οποία διδάσκονται από Εργαστήρια του Τμήματος στους φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας και κατά περίπτωση και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων του Γ.Π.Α.
 1. Βιολογία Κυττάρου (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)             περίγραμμα             outline
 2. Φυσική (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                                περίγραμμα             outline
 3. Βιοχημεία Βιομορίων (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)         περίγραμμα             outline
 4. Βιοχημεία – Φυσιολογία Φυτών (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)    περίγραμμα             outline
 5. Βιοχημεία Μεταβολισμού (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)   περίγραμμα             outline
 6. Γενετική (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                               περίγραμμα             outline
 7. Μοριακή Βιολογία (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                περίγραμμα             outline
 8. Εξέλιξη (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                                 περίγραμμα             outline
 9. Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)          περίγραμμα             outline
 10. Βιοπληροφορική (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)                  περίγραμμα             outline
 11. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)  περίγραμμα             outline
 12. Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 13. Νανοβιοτεχνολογία και Βιοαισθητήρες (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)         περίγραμμα             outline
 14. Ανοσοβιολογία (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)                     περίγραμμα             outline
 15. Βιοφυσική (και Νανοτεχνολογία) (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 16. Αναλυτική Βιοτεχνολογία (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)    περίγραμμα             outline
 17. Φαρμακογνωσία και Βιοδραστικά Προϊόντα (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)   περίγραμμα             outline
 18. Γενετική Πληθυσμών (6ο Εξ / Επιλογής)                 περίγραμμα             outline
 19. Βιοτεχνολογία Ζώων (7ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 20. Ενζυμική Βιοτεχνολογία (7ο Εξ / Υποχρεωτικό)      περίγραμμα             outline 
 21. Μοριακή Αναγνώριση (7ο Εξ / Επιλογής)                 περίγραμμα             outline
 22. Ποσοτικοί Χαρακτήρες (7ο Εξ / Επιλογής)                περίγραμμα             outline
 23. Βιοτεχνολογία Φυτών (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 24. Μοριακή Ενζυμολογία (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)          περίγραμμα             outline
 25. Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση και Μεταγωγή Σήματος (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)      περίγραμμα             outline
 26. Ανάπτυξη Φυτών και Διακυτταρική Επικοινωνία (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 27. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (8ο Εξ / Επιλογής)           περίγραμμα             outline
 28. Μέθοδοι στη Δομική Βιολογία  (8ο Εξ / Επιλογής)               περίγραμμα            outline
 29. Γενετική Οργανισμών Μοντέλων  (8ο Εξ / Επιλογής)       περίγραμμα             outline
 30. Βιολογική Γεωργία και Πιστοποίηση Γεωργικών Συστημάτων  (8ο Εξ / Επιλογής)    περίγραμμα    outline
 31. Αλληλεπιδράσεις Φυτών – Μικροοργανισμών (8ο Εξ / Επιλογής)      περίγραμμα             outline
 32. Βιολογία Συστημάτων (9ο Εξ / Υποχρεωτικό)                                       περίγραμμα             outline
 33. Κλινική και Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία (9ο Εξ / Υποχρεωτικό)        περίγραμμα             outline
 34. Μοριακή Βιολογία και Ρύθμιση (9ο Εξ / Επιλογής)                                περίγραμμα             outline
 35. Φυσιολογία και Γενετική Ανθρώπου (9ο Εξ / Επιλογής)                       περίγραμμα             outline

B. Μαθήματα τα οποία διδάσκονται από Εργαστήρια άλλων Τμημάτων σε φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

 1. Γενική και Ανόργανη Χημεία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                     περίγραμμα             outline
 2. Εισαγωγή στην Πληροφορική (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 3. Μαθηματικά (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 4. Στατιστική (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 5. Πολιτική Οικονομία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 6. Εισαγωγή στη Γεωπονία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 7. Αγγλικά I (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 8. Γενική Μικροβιολογία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 9. Οργανική Χημεία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 10. Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)          περίγραμμα             outline
 11. Αγγλικά ΙΙ (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 12. Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία (2ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 13. Μελισσοκομία-Σηροτροφία (2ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 14. Διδακτική – Γεωργική Εκπαίδευση (2ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 15. Ενόργανη Χημική Ανάλυση (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 16. Αγγλικά ΙΙΙ (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 17. Γενική Αμπελουργία (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 18. Οικολογία (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 19. Ζωοτεχνία (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 20. Βιοχημεία Τροφίμων (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα            outline
 21. Αναλυτική Χημεία (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 22. Φυσικοχημεία (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 23. Δενδροκομία (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 24. Αγγλικά ΙV (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 25. Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (4ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 26. Χημεία Τροφίμων (4ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 27. Γεωργία (4ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 28. Αγγλικά V (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 29. Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (5ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 30. Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων (5ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 31. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ (5ο / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 32. Υδροβιολογία – Πλαγκτολογία (5ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 33. Αγγλικά VΙ (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 34. Λαχανοκομία (6ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 35. Γενική Φυτοπαθολογία (6ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 36. Γεωργική Φαρμακολογία (6ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 37. Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (7ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 38. Marketing Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι (7ο Εξ / Επιλογής)        περίγραμμα             outline
 39. Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τοφίμων (7ο Εξ / Επιλογής)        περίγραμμα             outline
 40. Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή (7ο Εξ / Επιλογής)      περίγραμμα             outline
 41. Μικροβιολογία Τροφίμων (7ο Εξ / Επιλογής)                      περίγραμμα             outline
 42. Γεωργικός Πειραματισμός (8ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 43. Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (9ο Εξ / Επιλογής)  περίγραμμα             outline
 44. Διατροφή Αγροτικών Ζώων (9ο Εξ / Επιλογής)                  περίγραμμα             outline
 45. Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων  (9ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 46. Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης (9ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 20

Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
325 -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 16588 -497 134 10 5 0 Inf Math OS εδώ
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 14644 -1518 292 22 5 0 Inf Math OS εδώ
323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 14119 -1563 207 16 5 0 Inf Math OS εδώ
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 12619 -1733 134 10 5 0 Inf Math OS εδώ
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 11950 -2718 171 13 5 0 Inf Math OS εδώ
327 -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 11810 -2248 146 11 5 0 Inf Math OS εδώ
326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 3,4 11370 -2349 134 10 5 0 Inf Math OS εδώ
1634 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,3 11063 300 10 5 0 Inf Math εδώ
1422 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 9662 170 10 5 0 Inf Math OS εδώ
1657 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 2,3 9360 205 10 5 0 Inf Math OS εδώ
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 8807 -3477 195 15 5 0 Inf Math OS εδώ
1511 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,3 8700 230 15 5 0 Inf Math OS εδώ
1552 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2,3 7977 305 15 5 0 Inf Math OS εδώ
1242 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 7971 215 15 5 0 Inf Math OS εδώ
1279 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 7663 230 15 5 0 Inf Math OS εδώ
1428 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 7369 130 15 5 0 Inf Math OS εδώ
353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 2,3 7297 -3508 272 36 5 0 Inf Math OS εδώ
1280 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 7103 210 36 5 0 Inf Math εδώ
1277 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 6271 210 36 5 0 Inf Math εδώ
1276 -ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 6241 190 36 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 1685 143 9 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 10347 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 4080
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####
Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ]
1.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
3.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
4.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
6.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ
7.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
9.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
10.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]
1.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
2.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
3.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]
1.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
2.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
3.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
4.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40]
Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 5ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3 και 5 Επιστημονικό Πεδίο

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!