Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Παν. Αθηνών (325)

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (325)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος
Η Γεωπονία είναι η γνώση και η λειτουργία παραγωγικών συστημάτων που βασίζονται στην καλλιέργεια φυτών ή στην εκτροφή ζώων. Αυτά τα παραγωγικά συστήματα είναι βιολογικά συστήματα και κατά συνέπεια η γνώση της βιολογικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων παραγωγικών συστημάτων είναι προαπαίτηση για την κατανοήση των διαδικασιών αριστοποίησης του παραγωγικού δυναμικού τους και την επίτευξη προϊόντων ποιότητας.
Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο, με σημαντική τεχνολογική συνεισφορά στους τομείς της υγείας, της διατροφής, της ενέργειας και της ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας.
Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α. λειτουργεί από το 1989 με σκοπό τη δημιουργία στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου, ικανών να μετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων γεωπονικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, όσο και στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων των παραδοσιακών μεθόδων. Οι διδακτικές και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος είναι σύμφωνες με τις τρέχουσες αντιλήψεις και προοπτικές της Βιοτεχνολογίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών, βασίζεται σε ένα κορμό γενικών, γεωπονικών και βασικών βιοτεχνολογικών μαθημάτων και ένα ευέλικτο σύνολο μαθημάτων επιλογής που καλύπτουν τα επιμέρους πεδία της γεωπονικής βιοτεχνολογίας.
Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας είναι παραγωγικό γεωπονικό τμήμα και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος είναι κατ’αρχήν αυτές του Γεωπόνου. Ο Γεωπόνος εντάσσεται στην κατηγορία των Γεωτεχνικών. Το επάγγελμα του Γεωτεχνικού ορίζεται στον Νόμο 1474/1984 και κατοχυρώνεται με το άρθρο 21 του Νόμου 2040/1992. Στο Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Β αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες και την υποχρεωτική απασχόληση των Γεωπόνων. Επιπλέον, το ευρύτερο βιολογικό υπόβαθρο και η επαφή του με τις τρέχουσες βιολογικές τεχνολογίες, επιτρέπουν στον απόφοιτο του τμήματος να ασχοληθεί με την εργαστηριακή έρευνα στα τρέχοντα θέματα που αφορούν στα παραγωγικά γεωπονικά συστήματα. Το γεγονός ότι οι απόφοιτοι έρχονται σε επαφή με τις εργαστηριακές βιοτεχνολογικές διαδικασίες, τους επιτρέπει να εργαστούν σε εταιρείες υποστήριξης βιοτεχνολογικών εργαστηρίων και να προωθούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή τους και στην λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Η ανάλυση των βιοτεχνολογικών δεδομένων απαιτεί καλή ενασχόληση με υπολογιστικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων και λογισμικά ειδικού τύπου. Επομένως μέσα στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος εντάσσεται η αφομοίωση των καινοτομικών βιολογικών εργαλείων και εφαρμογών και η ένταξή τους στην γεωπονική πράξη προς όφελος της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

geo-1314

Τελαυταία τροποποίηση 6 Ιουλίου, 2015 | 1η Δημοσίευση: 24 Ιουνίου, 2015