Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%.

Σύμφωνα με την Υ.Α Αριθμ. Φ1/21140/Β3/2014

#Οι επιτυχόντες οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής κατά τα σχολικά έτη 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013 με την ειδική κατηγορία 5% σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ. Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010 και 2010−2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.
#Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τις 17−2−2014 έως τις 28−2−2014 στην αντίστοιχη
Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της ΑΕΑ που επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σπουδών από το Τμήμα φοίτησής τους στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους με την ειδική κατηγορία 5%. Το πιστοποιητικό αυτό θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.
Προκειμένου για τους επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στη Σχολή ή στο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή στο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ όπου είχαν εισαχθεί, οφείλουν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου να υποβάλουν μαζί με τη αίτησή τους στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών προτίμησής τους:
α) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή νεοεισαγόμενου φοιτητή βάσει των αριθμ. .151/126017/6/15−10−2012 και Φ.151/151404/Β6/16−10−2013 εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) τη βεβαίωση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5%, η οποία εκδίδεται από τη Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με τις αριθμ. 168488/Ε5/7−11−2013 (Β΄ 2875) και 168761/Β1/7−11−2013 (Β΄ 2910) υπουργικές αποφάσεις και η πλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος / Προγράμματος Σπουδών υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή / Τμήμα / Πρόγραμμα Σπουδών προέλευσής του αίτηση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένος και εν συνεχεία να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης και η Σχολή/Τμήμα / Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής να προβεί στην εγγραφή του αιτούντος, ζητείται υπηρεσιακά η αποστολή του φακέλου του από το Τμήμα προέλευσης καθώς
και η βεβαίωση διαγραφής του, όπου απαιτείται.
#Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Για το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

Σχόλιο του διαχειριστή: Από την παραπάνω Υ.Α δεν προκύπτουν περιορισμοί:
α] στις διαθέσιμες θέσεις των σχολών υποδοχής β]στο κατά κεφαλή οικογενειακό εισόδημα.

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας