Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιγραφή της θέσης

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των αντίστοιχων μέτρων ασφάλειας για τη διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών.

Τυπικά Προσόντα

● Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακού τομέα ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή ΑΤΕΙ.
● Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Μάστερ στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ή και Αντίστοιχο Διδακτορικός Τίτλος
● Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, αλλιώς αποδεδειγμένη 10ετή εργασιακή εμπειρία σε μεγάλους ή ιδιαιτέρων απαιτήσεων ασφάλειας οργανισμούς στο αυτό αντικείμενο με έμφαση στην ασφάλεια.
● Δύο (2) Συστατικές επιστολές από προηγούμενη εργασία

Ειδικές Γνώσεις (Υποχρεωτικά)

● Γνώσεις διανομών Linux εξειδικευμένων σε έλεγχο ασφάλειας Συστημάτων (π.x. Kali Linux)
● Γνώσειςπάνωσε Web Applications Penetration testing εργαλεία (Acunetix, W3af κ.λ.π)
● Γνώσεις συστημάτων Security Information and Event Management (SIEM) και κατά προτίμηση Alien Vault.
● Γνώσεις συστημάτων παρακολούθησης Συστημάτων (Nagios, OpenNmsκ.λ.π)

Επιθυμητά Προσόντα

● Πιστοποίηση CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
● Γνώσεις σε πρότυπα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (ISO 17799)
● Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστημάτων

Κύρια Καθήκοντα

● Εφαρμογή Πολιτικής Ασφαλείας και συναφών διαδικασιών
● Έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων και αξιολόγηση της ασφάλειας και επάρκειάς τους
● Εφαρμογή τεχνικών μέτρων ασφάλειας
● Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών σε θέματα ασφάλειας