Σχολές Πληροφορικής: Επτά χρόνια για πτυχίο

Σχολές Πληροφορικής: Επτά χρόνια για πτυχίο – Πανεπιστημιακοί μιλούν στην «Κ»
Απόστολος Λακασάς 02.11.2021 • 09:48 Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η αργή αποφοίτηση δημιουργεί προβλήματα τόσο στους νέους που καθυστερούν τις σπουδές τους όσο και στο κράτος, αλλά και στα ΑΕΙ που χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους

Σχεδόν τρεις νέοι φοιτητές εισάγονται, ενώ ένας παίρνει πτυχίο – και αυτός σε τουλάχιστον επτά χρόνια κατά μέσο όρο. Αυτό το παράδοξο καταγράφεται στις πλέον περιζήτητες σχολές και τμήματα τεχνολογικών επιστημών στην Ελλάδα: της πληροφορικής.
Όλο το άρθρο εδώ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com