Το 10% για δύο χρόνια!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:
Όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 2012 θα έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους το 2014 σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς δηλαδή νέα εξέταση, καταθέτοντας μόνο μηχανογραφικό δελτίο.
Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την υπουργική απόφαση με ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ που έλεγε:
“Β. Στο Νόµο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), που ψηφίστηκε πρόσφατα και συγκεκριµένα στην παράγραφο 33 του άρθρου 39 καθορίστηκε εκ νέου η διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στο ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Για την ερµηνεία της νέας ρύθµισης εκδόθηκε και σας απεστάλη η Φ.251/142167/Β6/3-10-2013(Α∆Α:ΒΛΛ49-Ζ0Ψ) σχετική εγκύκλιος. Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση, όσοι συµµετείχαν ή θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, έχουν το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι για το10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση µόνο για µία φορά και µόνο το για το έτος που έπεται του έτους της τελευταίας εξέτασης τους. Εποµένως, το 2014 µπορούν να συµµετέχουν στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, µόνο όσοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013.”
Για μια ακόμα φορά   το Υπουργείο Παιδείας αιφνιδιάζει τους υποψηφίους που είχαν άλλα δεδομένα μέχρι σήμερα. Γνωρίζω περίπτωση οικογένειας που όταν έμαθαν ότι φέτος δεν θα υπάρχει το 10% για όσους διαγωνίστηκαν το 2012 έστειλαν τα δύο παιδιά τους για σπουδές στην Ιταλία μετά την παραπάνω υπουργική απόφαση (19-11-2013)!

Καλοδήμος Δημήτρης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας