Οδηγίες υποβολής μηχανογραφικού

Στό έγγραφο του ΥΠΕΘ αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Β΄ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις μηχανογραφικό δελτίο διακρίνονται σε δύο oμάδες ειδικότερα:

1. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν όλοι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν είτε ως μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄ σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.Φ 253/27456/Β6/2009 – ΦΕΚ 493 Β΄) είτε ως απόφοιτοι προηγουμένων ετών στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης  που εξετάστηκαν το τρέχον σχολικό έτος σε πανελλαδικό επίπεδο.

2.Στην δεύτερη ομάδα υπάγονται:

α) όλοι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης τα οποία  εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο  τα σχολικά έτη 1999-2000 …έως και 2004-2005 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το τρέχον σχολικό έτος. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίοσύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της αριθμ.Φ253/β6/1340/2001 (ΦΕΚ565 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμούν από αυτά που περιλαμβάνονται σε δύο κατά ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία και με οποιαδήποτε σειρά.

β) όλοι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης τα οποία  εξετάστηκαν σε πανελλαδικό  επίπεδο  τα σχολικά έτη 2005-2006 , 2006-2007 και 2007-2008 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το τρέχον σχολικό έτος. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίοσύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της αριθμ.Φ253/28934/β6/2006 (ΦΕΚ391 Β΄) Υπουργικής Απόφασηςκαι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμούν από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο κατά ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία, με οποιαδήποτε σειρά και με τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης.
……………………………………………………………….

3. Εκτός των ανωτέρω δύο κατηγοριών δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου έχουν και όσοι ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης    (παραγρ. 7 άρθρ. 1 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/07 ΦΕΚ 272τ. Β΄ Υπουργικής Απόφασης) καθώς και οι απόφοιτοι Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου2 του Ν. 2525/97, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της αριθ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄)  Υπουργικής Απόφασης.

Γ΄ ΤΡΟΠΟΣ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Όσοι από τους παραπάνω επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην Επιτροπή του Α΄ Κεφαλαίου της παρούσας από 1 μέχρι και 20 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του εντύπου που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ στο διαδίκτυο (http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main.html)
ή από το Λύκειό τους  για να  χρησιμοποιηθεί  ως πρόχειρο προκειμένου να υποβοηθηθούν στην σωστή συμπλήρωση των προτιμήσεών τους. Επισημαίνεται ότι το έντυπο αυτό δεν υποβάλλεται στην επιτροπή .

Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του.

Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος υποβάλλει:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. Αν ο τίτλος αυτός προέρχεται από ξένο σχολείο συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα για εισαγωγή του σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από σχολείο που λειτουργεί στο εσωτερικό εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης συνυποβάλλεται  βεβαίωση της οικείας διεύθυνσης Δ.Ε. για την νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΦΕΚ 90 – Α΄) το οποίο επικυρώνεται από το μέλος που ελέγχει τα δικαιολογητικά μόνο με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή  στο σημείο αυτό επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία.Δεν θα παραλαμβάνεται κανένα μηχανογραφικό αν δεν επιδεικνύεται στην Επιτροπή η πρωτότυπη βεβαίωση, η οποία μπορεί να ζητείται και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της κατάθεσης.

2. Αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος  Εσπερινού Λυκείου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλει και βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να   προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο εκτός αν υπάγεται σε εξαιρέσεις οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση :

ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή

ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του ή

ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή

ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

3. Ο υποψήφιος που ανήκει στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων  Δυτικής Θράκης εκτός των ανωτέρω υπό στοιχεία α-β της παραγράφου 1 του κεφαλαίου αυτού δικαιολογητικών συνυποβάλλει βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος. Αν έχει μεταγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μεταγράφηκε σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Δ΄ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Το μηχ/κό δελτίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται ΜΟΝΟ από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

2. Στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται μόνο πυρονόμοι, αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες – ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

3. Οι Αστυνομικοί δηλώνουν το τμήμα Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στο ειδικό πλαίσιο με την ένδειξη ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.  Οι υπόλοιποι την σχολή αυτή την δηλώνουν στο άλλο πλαίσιο με την ένδειξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.

4. Οι σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή οι Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων  δεν προσφέρουν θέσεις για την εισαγωγή υποψηφίων με την ειδική κατηγορία των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων ή των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης.  Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες σχολές.

5. Οι  υποψήφιοι  που  θα  δηλώσουν  στο  μηχανογραφικό  δελτίο  έτους  2009    «Προγράμματα» των  Ανώτατων  Εκκλησιαστικών  Ακαδημιών  θα  πρέπει  να  ενημερωθούν  ότι  δεν απαιτείται  προκαταρκτική  εξέταση και  δεν  θα  καταθέσουν  συστατική  επιστολή. Για  την   εισαγωγή  τους  θα ληφθεί  υπόψη  μόνο η  βαθμολογία  των  μαθημάτων  που  εξετάστηκαν  στις  πανελλαδικές  εξετάσεις  και  το  σύνολο  των  μορίων  που  συγκέντρωσαν όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο προς τους Διευθυντές Δ.Ε.

6. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης δεν δηλώνουν επίσης προτίμηση για τα Τμήματα Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

7. Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο μηχανογραφικό δελτίο .

8. Οι υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν2909/2001 τα σχολικά έτη 1999-2000 … έως και 2004-2005 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση το τρέχον σχολικό έτος, υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της αριθμ.Φ253/β6/1340/2001 (ΦΕΚ565 Β΄) Υπουργικής Απόφασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της αριθμ.Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμούν από αυτά που περιλαμβάνονται σε δύο κατά ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία και με οποιαδήποτε σειρά.

9. Οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, οι οποίοι απέκτησαν  τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  κατά το σχολικό έτος 2005-2006 και μετά και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε με το 10% των θέσεων εισακτέων είτε με το 90% έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:

α. Αν επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της αριθμ.Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) απόφασης που σας έχουμε διαβιβάσει π.χ. υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει  το 1ο επιστημονικό πεδίο αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε σε εθνικό επίπεδο.  Για να δηλώσει  το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο  στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.

β. Αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης π.χ. αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο το οποίο έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στο μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και  «Ιστορία»

Αν ο υποψήφιος που είναι κάτοχος της Βεβαίωσης  πρόσβασης από το σχολικό 2005-2006 και μετά προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο πρέπει να έχει εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

γ. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι της Βεβαίωσης  πρόσβασης από το σχολικό 2005-2006 και μετά, δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο αν δεν έχουν εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο  στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου που επιλέγουν ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.Κανένας υποψήφιος που είναι κάτοχος της Βεβαίωσης  πρόσβασης από το σχολικό 2005-2006 και μετά δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.

δ. Αν ο υποψήφιος δεν έχει  βαθμό  πρόσβασης σε ένα ή και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, επειδή προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που περιλαμβάνει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μόνο σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που προέρχονται από τα γινόμενα των αντιστοίχων μαθημάτων Γενικής Παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με τους συντελεστές 0,9 για το 1ο μάθημα και 0,4 για το 2ο μάθημα.

Άνυποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

10.Οι υποψήφιοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που απέκτησαν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:

α. Αν επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί πανελλαδικά  και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄)Υπ. Απόφασης.

β. Αν επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα: Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) και Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), στα οποία υποχρεωτικά έχουν εξεταστεί πανελλαδικά. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν, ισχύει  η επιφύλαξη της ανωτέρω περίπτωσης (α).

Κανένας υποψήφιος ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που είναι κάτοχος της Βεβαίωσης  πρόσβασης δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.

Άνυποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος  γενικής παιδείας, επιλογής ή ειδικότητας  που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

11.Η αρίθμηση των προτιμήσεων πρέπει να είναι συνεχόμενη και ενιαία για τα δύο επιστημονικά πεδία, σαν οι σχολές και των δύο επιστημονικών πεδίων να ανήκουν σε ένα πεδίο.

12. Αν και στα δύο επιστημονικά πεδία που επιλέγει ο υποψήφιος περιλαμβάνονται κοινές σχολές ή τμήματα, αυτές δηλώνονται μόνο μία φορά και σε όποιο επιστημονικό  πεδίο θέλει ο υποψήφιος, ανεξάρτητα με την κατεύθυνση που έχει τελειώσει. Η επιλογή για τις σχολές αυτές θα γίνει με βάση τον μέγιστο αριθμό μορίων που συγκεντρώνει για τα δυο επιστημονικά πεδία που δήλωσε κατά περίπτωση ο υποψήφιος.Αντίθετα αν η σχολή είναι ενταγμένη και σε άλλο επιστημονικό πεδίο το οποίο δεν δηλώθηκε από τον υποψήφιο τότε η επιλογή του στο τμήμα αυτό γίνεται με βάση το σύνολο μορίων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο που δήλωσε και στο οποίο είναι ενταγμένο το τμήμα αυτό.

13. Κάθε υποψήφιος που είναι κάτοχος της Βεβαίωσης πρόσβασης μπορεί να καταθέσει μηχανογραφικό δελτίο. Για τη συμμετοχή του όμως στη διαδικασία επιλογής απαιτείται ο υποψήφιος να έχει γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δέκα ή να έχει συγκεντρώσει το μισό του μέγιστου αριθμού μορίων που απαιτείται για κάθε σχολή ή τμήμα.

fek_391b_2006.pdf

fek_565b_2001.pdf

 

Τελαυταία τροποποίηση 25 Αυγούστου, 2014 | 1η Δημοσίευση: 23 Ιουνίου, 2009