122 προσλήψεις υπαλλήλων στην Εθνική Τράπεζα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Κανονισμού Εργασίας της, διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της στην Περιφέρεια.
Το ΑΣΕΠ θα αναλάβει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση των πινάκων βαθμολογίας του διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Περισσότερες πληροφορίες για τον παραπάνω διαγωνισμό παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων η σχετική Προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
 Προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

 Σχολές και Τμήματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ)