Τα μυστικά των σπουδών Βιολογίας

της Φανής Γκιγκέλου /εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Η Βιολογία θεωρείται μια από τις πιο σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες, αλλά πολύ συχνά ακούγεται ότι είναι δύσκο-λος κλάδος. Βέβαια, επειδή συνδυάζει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και εξαι-ρετικά ενδιαφέρουσα! Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Τμήμα Βιολογίας υπάρχει ποικιλία μαθημάτων σε όλους τους τομείς της επιστήμης και έτσι έχει την ευκαιρία ο φοιτητής να διαπιστώσει ποιος ή ποιοι από τους κλάδους τού ταιριάζουν και τον ενδιαφέρουν.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Για τους περισσοτέρους το μεταπτυχιακό, και στη συνέχεια και το διδακτορικό, είναι προτεραιό-τητα μόλις τελειώσουν τη σχολή. Οι επιλογές είναι πολλές, αφού υπάρχουν και διατμηματικά μεταπτυχιακά τόσο σε πανεπιστημιακά τμήματα (π.χ. Τμή-μα Ιατρικής) όσο και σε ερευνητικά κέντρα (π.χ. Ινστιτούτο Παστέρ). Η επιλογή του ιδρύματος και του θέματος του μεταπτυχιακού απαιτούν ιδιαίτερη
προσοχή, αφού η καλή οργάνωση του ιδρύματος επηρεάζει την καλύτερη απόδοση της έρευνας στον δεδομένο χρόνο του μεταπτυχιακού, ενώ το θέμα σχετίζεται με τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των σπουδών και της αγοράς εργασίας. Είναι γεγονός ότι έχει παρέλθει η
εποχή που το ενδιαφέρον συγκέντρω-ναν κυρίως τα μεταπτυχιακά στη Μο-ριακή Βιολογία και στη Γενετική. Τα μεταπτυχιακά που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη διαχείρισή του, κα-θώς και τη βιοτεχνολογία, κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.Η επαγγελματική αποκα-τάσταση για τον πτυχιούχο της Βιολογί-ας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τομείς: τον τομέα της υγείας σε επίπεδο διαγνωστικό, ερευνητικό ή κλινικό, την εκπαίδευση, την περιβαλλοντολογία, την ωκεανολογία, τη βιοτεχνολογία και
βέβαια την έρευνα σε όλους τους τομείς της Βιολογίας (μοριακή, γενετική, ζω-ολογία, βοτανική, οικολογία, μικροβιο-λογία κ.λπ). Για κάποιον που δεν έχει κατασταλάξει στα θέλω του, καλό θα ήταν να προσπαθήσει να δοκιμαστεί σε διάφορους τομείς της επιστήμης, ώστε να αγαπά και να απολαμβάνει τη δουλειά του.

Η Φανή Γκιγκέλου είναι καθηγήτρια Βιολογίας

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com